ទំនួលខុសត្រូវសង្គម

RUNNERENVIRONMENT សុខភាពនិងសុវត្ថិភាព

ក្រុមហ៊ុនខិតខំផ្តល់ជូននិយោជិកនូវកន្លែងធ្វើការប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពល្អដើម្បីចៀសវាងផលប៉ះពាល់លើតំបន់និងបរិដ្ឋានជុំវិញ។ ក្នុងពេលនេះក្រុមហ៊ុនបានវិនិយោគសាងសង់រោងចក្រចម្រោះទឹកឧស្សាហកម្មនិងណែនាំបច្ចេកវិទ្យាជាច្រើនដើម្បីទទួលបានផលិតកម្មបៃតងនិងស្អាតបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនិងធានាគុណភាព។

New-and-High-tech-Enterprise