កិត្តិយស

New-and-High-tech-Enterprise

សហគ្រាសថ្មីនិងបច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់
ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ ២០១៨

New-and-High-tech-Enterprise

វិទ្យាស្ថាននីងបូសហគ្រាស Reserch
ខែធ្នូឆ្នាំ ២០១៥

New-and-High-tech-Enterprise

ផលិតកម្មឆ្លាតវៃនិងការច្នៃប្រឌិតនៅសហគ្រាសជឿនលឿនឆ្នាំ ២០១៦
ខែមេសាឆ្នាំ ២០១៧

New-and-High-tech-Enterprise

ក្រុមច្នៃប្រឌិតសហគ្រាសនីងបូឆ្នាំ ២០១៥
ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០១៥

New-and-High-tech-Enterprise

ពានរង្វាន់គុណធម៌ម៉ាចៀន
ខែកុម្ភៈឆ្នាំ ២០១៧

New-and-High-tech-Enterprise

ការផ្តល់ឥណទានរបស់អតិថិជនសំខាន់ៗក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ អេសអិននីងបូឆ្ងាយបូព៌ា